Yedi İklim Türkçe کتاب فعالیت‌های ویدیویی

Yedi İklim Türkçe کتاب فعالیت‌های ویدیویی

Yazıcı-dostu sürüm

کتاب فعالیت‌های ویدیویی

«کتاب فعالیت ویدیویی» از طرف مدیریت آموزش زبان ترکی به منظور آموزش زبان زبان ترکی همراه با ابزار سمعی بصری مهیا شده است. این اثر که از 24 ویدیو همراه با فعالیت‌های مرتبط با آن آمده شده است، برای استفاده ژبان آموزان و مدرسان زبان ترکی ارائه شده است. کتاب برای افرادی که آموزش زبان ترکی را در سطح پایه ادامه می‌دهند به عنوان یک ابزار جانبی آماده شده است.    

 

برای فروش:   1059 / 3091188 0312 
ایمیل:  hacer.afsar@yee.org.tr